İSG DANIŞMANLIĞI

İSG DANIŞMANLIĞI

Çalışanların iş güvenliği uzmanı tarafından rehberlik, danışmanlık, risk değerlendirme, çalışma ortamı gözetimi, eğitim ve bilgilendirilmesini kapsar. 6331 Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği yasasına göre işveren, çalışanları arasından iş güvenliği uzman personelini bulundurmak zorundadır. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilir. (6631 4. Madde) İş güvenliği uzmanı görevlendirmeyen işverene görevlendirmediği süre içinde her ay 5140 Lira ceza kesilecektir. Yeni yasasının “iş güvenliği uzmanı” ile ilgili maddesi aşağıda bilgilerinize sunulur. MADDE 6- (1) Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunulmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması için işveren; 

a) Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması hâlinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir. 
b) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşların görevlerini yerine getirmeleri amacıyla araç, gereç, mekân ve zaman gibi gerekli bütün ihtiyaçlarını karşılar. 
c) İşyerinde sağlık ve güvenlik hizmetlerini yürütenler arasında iş birliği ve koordinasyonu sağlar. 
ç) Görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşlar tarafından iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazılı olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir. 
d) Çalışanların sağlık ve güvenliğini etkilediği bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakkında; görevlendirdikleri kişi veya hizmet aldığı kurum ve kuruluşları, başka işyerlerinden çalışmak üzere kendi 

işyerine gelen çalışanları ve bunların işverenlerini bilgilendirir. İş Güvenliği Uzmanı çalıştırma şartı; 50’den çok çalışanı olan bütün işyerleri 1 Ocak 2013 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri 1 Ocak 2014, 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin 1 Temmuz 2016’ da iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu vardır. İş Güvenliği Uzmanı;

• İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek 
• İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek 
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak 
• Yıllık Çalışma Planı hazırlamak 
• Eğitim Planı hazırlamak 
• İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak 
• Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak 
• Risk Değerlendirmesi yapmak 
• Acil Durum Planı hazırlamak 
• Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak 
• İç Yönetmelik hazırlamak 
• İş İzni Prosedürü hazırlamak 
• Çalışma talimatları hazırlamak 
• İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek 
• Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak 
• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerle çalışma şartlarını belirlemek 
• Parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve tehlikeli maddelerin depolanma şartlarını belirlemek 
• Kimyasal madde risk değerlendirmesi yapmak 
• Kimyasal maddelerle çalışma şartlarını belirlemek 
• Kimyasal maddelerin depolanma şartlarını belirlemek 
• Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yapmak 
• Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak 
• Elektrik güvenliği ile ilgili gerekli çalışmaları yapmak 
• Topraklama tesisatının periyodik kontrollerini takip etmek 
• Paratonerin periyodik kontrollerini takip etmek 
• Kaldırma araçlarının periyodik kontrollerini takip etmek 
• Basınçlı kapların periyodik kontrollerini takip etmekle sorumludurlar. 

Risk Değerlendirmesi/Analizi Zorunlu Risk Analizini Yaptırdınız mı? 6331 sayılı Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu’na göre 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm işyerlerinde “ Risk değerlendirme / Risk analizi ” yaptırılması zorunlu kılınmıştır. Risk analizi yaptırmayanlara ise 2013 Ocak Ayından başlamak üzere her ay için 3.234 TL, Risk Analizi yaptırılmadığı her ay için de 4.851 TL aykırılığın devamı olarak para cezası kesilecek. Cezalar denetimin yapıldığı ay için kesilmeyecek, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kesilecektir. “İş yerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi ve kontrol tedbirlerinin alınması amacıyla yapılması gerekli çalışmalar” olarak tanımlanan Risk Analizi ve Acil Durum Planını tüm işyerlerinin hazırlaması gerekiyor. (Madde 10) İşyerlerinde Risk Analizi ve Acil Durum Planı Formu doldurmak, sorumluların yükümlülüklerini ortadan kaldırmıyor, gerekli önlemlerin alınması hayati önem taşıyor. Risk Analizlerinin; az tehlikeli işyerleri için 6, tehlikeli sınıfına giren işyerleri için 4, çok tehlikeli işyerlerinde ise 2 yılda bir yenilenmesi gerekiyor. Yeni İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yasasının “Risk Analizi” ile ilgili maddesi aşağıda bilgilerinize sunulur. Risk Değerlendirmesi, Kontrol, Ölçüm ve Araştırma MADDE 10- (1) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken aşağıdaki hususlar dikkate alınır: 

a) Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu. 
b) Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi. 
c) İşyerinin tertip ve düzeni. 
d) Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu. (2) İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler. (3) İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır. (4) İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlar.