Kurumsal Yönetim

Yönetim ve Organizasyonda Geliştirme, profesyonel danışmanlar tarafından, işletmenin yönetimsel yapısını, iş stratejisini, uygulama modellerini inceleyip, meydana gelen problemlerin belirlenmesi, araştırılması ve yapılan analizler ile geliştirme stratejisi belirleyip uygulama yapılan bir süreçtir.

 

Kurumsallaşma, bir işletmenin faaliyetlerini kişilere bağımlı olmadan sürdürebilmesi ve geliştirebilmesini sağlayan yapıdır.

 

Bir başka açıdan bakıldığında kurumsallaşma, işletmenin tüm stratejik kararlarına ve faaliyet alanlarına yön veren vizyon, misyon ve faaliyetlerini yürütürken beyan ettiği kavramları içeren ilke ve değerlerine ulaşmak için sürdüreceği politikalar ve uygulamalara sürekli olarak sahip olması anlamı taşır.

Kurumsallaşmanın temel amacı bir işletmenin (patron, yönetici, kritik personel vb.) kişilerden ve onların kendi becerilerine bağlı yönetim stratejilerden bağımsız hale gelmesi ve sürekliliğini sağlamasıdır.

 

Kurumsal Yönetim Danışmanlığı hizmetinin temel amacı; üretim ve hizmet alanında çalışan kurumlara yönelik yönetim destekleri ve eğitimlerin sağlanması, akademik anlamda her türlü desteğin sağlanması ve hizmet verdiğimiz kurumun katma değer kazanmaları esas alınmıştır.

 

Danışmanlık Süreci

İşletmenin mevcut durumunu tespit ederek detaylı rapor hazırlama

Belirlenen eksikliklere yönelik çözüm önerileri geliştirme

Belirlenen çözüm önerileri ile ilgili işletme çalışanlarına durum bilgilendirmeleri yapılarak, çalışan personele uygulama sürecini hakkında bilgi vererek süreç sonunda elde edilecek başarı, verimlilik ve kar anlatılır.

Uygulama sonunda sonuç değerlendirmesi yapılarak, varsa hatalar tespit edilir ve dönem içi yeni planlamalar yapılır.

 

Süreç Sonrası Kazanılacak Faydalar

Rekabet gücünün artması

İç organizasyonun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi

Yönetim ve karar verme sürecini geliştirmesi

Stratejik yapının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi

İK Sürecini geliştirme ve güçlendirme

Toplam kalite sistemini geliştirme

Kurum içi eğitim artışı sağlamak

Sektör analiz

Maliyetlerin azalması

Verimlilik artışı

Kurum içi motivasyon sağlanması